MyGPTicket.com

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

(heretter kalt "T&C") til GP Ticket Ltd. for salg og kjøp av inngangsbilletter til motorsportarrangementer

1.     Generelt

1. T&C danner en obligatorisk del for hver salg- og kjøpsavtale utført av GP Ticket Ltd (heretter: GP Ticket) og Kunden ved bruk av denne nettsiden (www.mygpticket.com eller enhver av dens innenlandske versjoner).   

2. Ved å sende en kundebestilling sier kunden seg enig i å være bundet til det aktuelle T&C hvis ikke partene uttrykkelig har blitt skriftlig enig om annet. Ved å inngå motorsportarrangement så sier kundene seg enige i å ha akseptert og forstått bindende for dem alle betingelsene og vilkårene til forpliktelsene, ansvaret og medfølgende risikoer forutsatt av Organisatøren for slikt arrangement.

2.     Definisjoner

Leveringskostnad (eller forsendelsesgebyr) betyr at tellingsverdien for levering av alle Billetter bestilt i løpet av samme Billettbestilling av Kundena) for samme race og b)for å leveres til samme adresse c) og samme tidspunkt. Leveringskostnadene er fremsatt i henholdsvis Billettliste på nettsiden.

Kunde betyr kjøperen av en eller flere billetter (heretter: Billett eller Billetter), som plasserte en Billettbestilling ved bruk av denne nettsiden og betalte Kjøpsprisen.

E-post betyr et elektronisk brev sent aav Kunden til GP Tickets følgende adresse: info@mygpticket.com (eller en melding sendt ved bruk av skjemaet på Kontakt oss-siden på denne nettsiden).

GP Ticket betyr et aksjeselskap registrert i Ungarn (registreringsnummer ved Bydomsstolen for Registrering, Budapest Cg.:01-09-889249; adresse:1051 Budapest, Rákóczi út 11. ; skattenummer:  HU14107612) drift i feltet for salg av inngangsbilleter for motorsportarrangementer i forbindelse med Organisatorene for slike arrangementer eller andre bookingbyråer.

Behandlingsgebyr betyr 5-15 % (minst 10 €/15 $) av Billettprisen belastet av GP Ticket som dekker administrative utgifter i forbindelse med behandlingen av Billettbestillingen.

Organsator betyr utstederen av Billettene.

Parter betyr GP Ticket og Kunden sammen.

Kjøpspris betyr samling av i) Billettprisen b) the Handling fee and c) Leveringskostnadene.

Løp betyr del av et motorsportarrangement planlagt for en gitt dag

Forsendelsesselskap betyr et anerkjende distribusjonsselskap for pakker (UPS, DHL, osv.) hyret av GP Ticket for å levere Billetter til Kundene.

Billettbestilling betyr Billettbestillingsskjemaet fylt ut korrekt og sendt av Kunden til GP Ticket enten ved bruk av denne nettsiden eller via faks eller post.

Billettpris betyr prisen til 1 Billett som fastsatt i Billettliste. Billettpris er en bruttopris som inkluderer foreskrevet salgsskatt gjeldende i arragementlandet (f. eks moms i Ungarn).,profittmarginen   til GP Ticket og andre kostnader forbundet med ervervelsen av Billetten. På grunn av årsakene og at GP Ticket kjøper inn Billetter  fra ulike kilder, kan Billettprisen være ulike fra verdien trykt på billetten.

Billettkupong - Dokument sendt av GP Ticket til Kunden, som berettiger Kunden til å plukke opp Billetten eller Billettene som oppgitt på billetten

3.            Billettbestilling, salg og kjøpsavtale

1. Øyeblikkelig etter å ha mottatt en Billettbestilling sender  GP Ticket en skriftlig bekreftelse (heretter: Bekreftelse) for mottak av Billettbestillingen utført av Kunden. Bekreftelse består av sammendraget til Billettbestillingselementen og en betalingsinstruksjon som er gjenstand for betalingsmetoden for Kjøpsprisen oppgitt av Kunden i det elektroniske Bestillingsskjemaet på denne nettsiden eller en papirkopiversjonav Bestillingsskjemaet (heretter:  Betalingsinstruksjon).

2. Avtalen for salg og kjøp av en Billett mellom Partene (heretter: "SPA") ansees som å være fullført når Bekreftelsen ankommer Kunden. Hvis Bekreftelsen ikke ankommer Kunden innen minst 48 timer etter at bestillingen har blitt utført, skal Kundens tilbud opphøre å være bindende.  SPA er ansett som fullført når Forsendelsesselskapet bekrefter levering og overtakelse av Billett(er) av Kunden eller en annen lovlig autorisert person som handler på vegne av Kunden på adressen fremsatt i Bestillingsskjemaet eller b) GP Ticket sender Billettkupongen til Kunden via e-post. Kontrakten som inngås er en skriftlig kontrakt. Konklusjonen av den skriftlige kontrakten støttes av de elektronisk lagrede dataene for transaksjonen som er oppgitt av Kunden, som er arkivert av GP-billett innen de frister som er angitt i respektive lov om regnskap og beskatning. Data som er skrevet av kunden, data lagret om billettbestilling i systemet med GP-billett, den skriftlige bekreftelsen som beskrevet i 3.1, danner andre data for transaksjonen (for eksempel bankbekreftelse) og den nåværende T & C, sammen skriftlig kontrakt.

3. Kunde aksepterer at GP Ticket ikke er i stand til å fullføre enhver forespørsel om plass, ettersom plassene er fordelt av Organisatoren. Kunde aksepterer at Organisatoren kan endre beliggenhet til tribunene og generelle inngangsområder etter eget skjønn.

4.  Hvis de bestilte Billettene blir solgt i mellomtiden, skal GP Ticket gi skriftlig beskjed til Kunden (til e-postadressen oppgitt av Kunden på Bestillingsskjemaet) om dens nye tilbud som oppgir tilgjengelig(e) Billett(er) i samme verdikategori eller, i mangel derav, i andre verdikategorier (heretter:  Nytt tilbud). Hvis Kunden  aksepterer det Nye Tilbudet skal SPA ansees som å ha blitt endret med Partenes gjensidige samtykke. Kunde aksepterer de alternative Billettene og begynner å overholde det Nye Tilbudet som skal fullføres av GP Tickets forpliktelse i følge kontrakten.

5.  Hvis GP Ticket ikke er i stand til å levere Billettene eller alternative Billetter i henhold med Klausul 3.4, skal Kunde bli skriftlig informert uten forsinkelse (til e-postadressen oppgitt av Kunden på Bestillingsskjemaet) om at SPA ikke blir fullført.

6. Hvis Kunden betaler Kjøpsprisen til GP Ticket ikke senere enn kontrakannulleringstidspunktet fremsatt i Klausul 6.2, skal de ansees som en ny Billettbestilling og GP Ticket skal varsle Kunden om aksept derav innen 2 arbeidsdager. Ved feil på slik Bekreftelse skal ingen SPA bli konkludert og Kjøpsprisen skal bli tilbakebetalt til Kunden av GP Ticket innen 30 dager.     

4.     Priser og betaling

1.GP Ticket forebeholder seg retten til å endre Billettprisene fra tid til annen. Endringer vil ikke ha noen virkning for prisene til Billettene som allerede har blitt bestilt og betalt. Kjøpsprisen til en Billett er garantert ved betalingstidspunket for den fullstendige Kjøpsprisen.

2. Kunde har rett til å betale Kjøpsprisen via et kredittkort eller bankoverføring i henhold til relatert Betalingsinstruksjon. Bankkostnader påløpt i forbindelse med Kjøpsprisens betaling via bankoverføring skal være Kundens ansvar.  Kunde skal betale Kjøpsprisen innen 3 dager fra mottak av Bekreftelse (i tilfelle bankoverføring, skal overføringen bli innledet innen slik tidsfrist).

3. GP Ticket gir for øyeblikket de mest aktuelle og sikre måtene for kredittkortbetaling tilgjengelig under tittelen "Sikkerhet" på denne nettsiden.

5.     Levering av Billetter

1. Levering av Billetter skal bli utført av Forsendelsesselskapet til adressen som er oppgitt av Kunden i Billettbestillingen. Billettene blir levert til leveringsadresse 7-14 dager i forkant av Løpet avhengig av når Billettene blir trykt og lever til GP Ticket av Organisatoren. Alle Kunder vil bli gitt beskjed via telefon eller e-post hvis det er noen unntak. Kunden skal øyeblikkelig informere GP Ticket via e-post om feil mottak/levering av Billetten(e) 7dager i forkant av Løpet.

I tilfelle Billettbestillingen ble utført av Kunden mindre enn 30 dager i forkant av Løpet, vil GP Ticket kun levere Billettene til leveringsadressen 1-7 dager i forkant av Løpet. GP Ticket vil imidlertid gjøre sitt beste for å levere billettene 7-14 dager i forkant av Løpet hvis anvendelig.

I tilfelle Billettene ikke kan leveres til adressen oppgitt av Kunden på grunn av uforutsette omstendigheter (f. eks Organisatøren eller leverandøren av GP Ticket ikke sender Billettene på et tidsriktig vis), kan GP Ticket organisere det slik at Kunden kan hente BIllettene ved banen på et oppgitt punkt som rådgjort av Organizatøren hvorpå GP Ticket informerer kunden via e-post og sender Billettkupongen. GP Ticket gir en tilbakebetaling for Leveringskostnad innen 30 dager etter løpet.

I tilfelle visse løp aksepterer GP Ticket Billettbestillinger under betingelse av at billettene ikke blir sendt til adressen oppgitt av Kunden. I stedet for må billettene hentes på oppgitt innsamlingspunkt som oppgitt av Organisatoren. GP Ticket viser spesifikt på sin nettside (ovenfor henholdsvise billettliste) og bekreftelsen på bestilling sendes via e-post i tilfelle Billettene ikke leveres for et visst løp. Billettkupongen og instruksjonene for billetthenting (dvs. hvordan hente billetter på banen) sendes via e-post til Kunden 3-7 dager før løpet.

2. I henhold til avtalene konkludert mellom GP Ticket og Forsendelsesselskapet, skal de Generelle Vilkårene og Betignelsene til Forsendelsesselskapet inklusiv dets generelle forsikringsbetingelser være gjeldende for leveringen av Billettene.

3. Risiko for tap eller skade på Billetten(e) skal bli overført fra GP Ticket til Kunden i det øyeblikket Billettene blir levert til adressen oppgitt i Bestillingsskjemaet og overtatt av Kunden eller den lovlige autoriserte representanten. Ved underskrift av godkjennelseskrav bekrefter Kunden eller den lovlige autoriserte representanten overtakelsen av Billetten(e) i hehold med SPA.

4. Leveringskostnad inneholder grunnleggende forsikringspremie tilbudt og belastet av Forsendelsesselskapet i henhold til dens generelle forsikringsvilkår. I tilfelle tap av Billett(er) skal erstatning bli betalt av Forsendelsesselskap til GP Ticket i henhold til dens grunnleggende forsikringsbetingelser (heretter: Erstatningen) skal bli fullstendig tilbakebetalt av GP Ticket til Kunden innen 30 kalenderdager etter mottak av slik Erstatning.   

6.     Annullering

1.  Kunde er berettiget til å annullere Billettbestillingen innen 2 timer i følge mottak derav fra GP Ticket. Tidspunktet for GP Tickets mottak av e-post fra Kunden angående annullering av Billettbestilling skal bli ansett som tidspunktet for annullering.

Hvis annulleringen ankommer innen tidsfristen fremsatt i Klausul 6.1. ovenfor bekrefter  GP Ticket anerkjennelse av annulleringen skriftlig og tilbakebetaler Billettprisen og Leveringskostnaden til Kunden innen 30 kalenderdager i følge annulleringen, gitt at Kjøpsprisen allerede har blitt betalt. I tilfelle forsinkelse gir GP Ticket beskjed til Kunden om avvisning av annullering, og, hvis gjeldende, for Kundens informasjon gir eksakt tidspunkt når Forsendelsesselskapet tok over Billettene for levering og forventet leveringstidspunkt for Billetten(e).

GP Ticket aksepterer ikke annullering av Billettbestillingen og betaler ikke tilbake ethvert beløp hvis Kunden innleder annullering eller endring av Billettbestillingen som ikke er tillatt i denne Klausulen.

2. På grunn av GP Tickets annullering skal SPA automatisk bli annullert den 8. dagen i følge konklusjonsdagen, hvis Kjøpsprisen ikke ankommer GP Tickets bankkonto før en slik dato. 

3. I tilfelle en slik hendelse eller et Løp er annullert av Organisatoren for enhver årsak, skal GP Ticket betale tilbake Billettprisen for det annullerte arrangementet eller Løpet til Kunden innen 30 kalenderdager som følger etter mottak av slikt beløp fra Organisatoren eller partnerbookingsbyrået. Kunde anerkjenner at GP Ticket ikke vil tilbakebetale Behandlingsgebyr og heller ikke, hvis Billetten(e) allerede har blitt overtatt av Forsendelsesselskapet, Leveringskostnadene. I tilfelle arrangement eller Løp blir endret, vil Billettene allerede betalt for være gjeldende for den endrede datoen tilbudt av Organisatoren.

4. I tilfelle Kunden ikke aksepterer Nytt Tilbud i henhold med 3.4. og GP Ticket ikke er i stand til å uføre SPA, skal den tilbakebetale fullstendig Kjøpspris til Kunden innen 30 kalenderdager.

7.     Garantier og ansvar

1. GP Ticket garanterer at Billettene utstedt av Organisatoren blir levert til Kunden i overensstemmelse med vilkårene og betingelsene til SPA. I tilfelle Billettene ikke blir sendt til Kunden (se 5.1), garanterer GP Ticket at Kunden kan hente Billettene ved å vise Billettkupongen på stedet og tidspunktet beskrevet i e-posten sendt av GP Ticket til Kunden.

2. GP Tickets ansvar for ugyldighet og ulovlighet til Billettene skal være begrenset til betaling til Kunden for erstatningsbeløp mottatt fra Organisatoren eller partnerbookingsbyrå ansvarlig for slik ugyldighet eller ulovlighet.

3. Med referanse til Klausul 3.3. GP Ticket ekskluderer ethvert ansvar for utførelsen av enhvet plassforespørsel fra Kunden eller for endringer utført i beliggenhet til tribuner eller generelle inngangsområder av Organisatoren.

4. Kunde er oppmerksom på og anerkjenner at Løp kan bli farlige, kan forårsake personlig skade og skade på personlige eiendeler. Kunde erklærer at han/hun vil delta på arrangementet/Løpene på hans/hennes eget ansvar, oppføre seg i henhold til vilkårene og betingelsene for inngang utstedt av Organisatoren til slikt arrangement. 

5. Informasjonen på GP Tickets nettside har blitt utført med nøye oppmerksomhet på detaljer. Bekreftelse av korrekthet til kartene, banekartene, beliggenhet til tribuenene og generelle inngangsområder, bilder, videoer og vurderinger lastet opp på dette systemet er ikke mulig. Det kan imidlertid være feil eller utelatelser på denne siden. Ved bruk av denne nettsiden sier Kunden seg enig at det er hans/hennes ansvar å bekrefte korrektheten til enhver data eller informasjon som befinner seg på nettsiden. GP Tickhet ekskluderer ethvert krav som oppstår fra feilaktig informasjon på sin nettside.

8.            Beskyttelse av personlig informasjon, autorisasjoner

1. GP Ticket som databehandler garanterer at behandling av Kundens data skal skje i henhold med gjeldende lover og forskrifter for databehandling og databeskyttelse. Detaljert informasjon er tilgjengelig under tittelen "Personvern" på denne nettsiden.

2. Ved å bestille Billetter på denne nettsiden melder Kunden seg automatisk på at elektroniske nyhetsbrev blir sendt til Kunden med jevne mellomrom via e-post. Kunden autoriserer herved GP Ticket til å sende nyhetsbrev og annet promosjonsmateriale inntil tilbaketrekning av slik autorisasjon i en e-post.

9.     Tvister og gjeldende lov

1.  For alle saker som oppstår fra bruk av denne nettsiden og salg og kjøp  av Billetter skal den ungarske loven gjelde

2. I tilfelle brudd på aktuelle V&B har GP Ticket Ltd rett til å begrense Kundens bruk av nettsiden, annullere Billettbestilling og/eller foreta nødvendige juridiske handlinger.

3. Engelsk tekst av de gjeldende vilkårene og betingelsene har blitt oversatt til andre språk. I tilfelle uforenelighet eller avvik mot den engelske versjonen og enhver annen språkversjon (med unntak av den ungarske versjonen) til aktuelle V&B, skal den engelske versjonen gjelde. Når det gjelder juridisk forhold mellom ungarske kunder og GP Ticket skal den ungarske teksten gjelde.

10.  Endring av T&C

1. GP Ticket forebeholder seg retten til å endre T&C fra tid til annen.  For hver Billettbestilling skal versjonen publisert på denne nettsiden på slikt tidspunkt Billettbestillingen være gjeldende.