MyGPTicket.com

AV

Algemene voorwaarden

van GP Ticket Ltd. betreffende de verkoop en aankoop van toegangsbewijzen voor auto‑ en motorsportevenementen

1.    Algemeen

1. Deze Algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke verkoop- en aankoopovereenkomst die wordt gesloten tussen GP Ticket Ltd (hierna: GP Ticket) en de Klant die gebruikmaakt van deze website (www.mygpticket.com of een nationale versie hiervan).

2. Door een Bestelling te plaatsen verklaart de Klant gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Door het auto- of motorsportevenement bij te wonen, wordt de Klant tevens geacht alle voorwaarden voor de toegang tot het betreffende evenement (een samenvatting hiervan is doorgaans afgedrukt op het ticket) te accepteren als zijnde bindend en in te stemmen met alle voorwaarden en bepalingen van de Organisator van het evenement ten aanzien van verplichtingen, verantwoordelijkheden en mogelijke risico's.

2.    Definities

Verzendkosten: de kosten verbonden aan de levering van alle Tickets die door de Klant in een en dezelfde Bestelling zijn besteld en die a) geldig zijn voor dezelfde Race en die b) op hetzelfde adres en c) tegelijkertijd worden afgeleverd. De Verzendkosten worden gespecificeerd in het Ticketoverzicht van de desbetreffende race op deze website.

Klant: de koper van een of meer toegangsbewijzen (hierna: Ticket of Tickets), die via deze website een Bestelling heeft geplaatst en de Aankoopprijs heeft voldaan.

E-mail: een elektronisch bericht dat door de Klant wordt verzonden naar het e-mailadres van GP Ticket: info@mygpticket.com (of een bericht dat wordt verzonden via het contactformulier op de pagina Contact van deze website).

GP Ticket: een besloten vennootschap geregistreerd in Hongarije (ingeschreven onder nummer 01-09-889249 in het Gemeentelijk Hof van Registratie van Budapest; adres: 1051 Budapest, Sas utca 11/III/8a; BTW-nummer: HU14107612), die zich bezighoudt met de verkoop van toegangsbewijzen voor auto- en motorsportevenementen in samenwerking met de Organisatoren van deze evenementen en met andere boekingsbureaus.

Boekingskosten: 5-15% (met een minimum van €10 of $15) van de door GP Ticket in rekening gebrachte Ticketprijs, dienend als vergoeding voor administratieve kosten in samenhang met de afhandeling van de Bestelling.

Organisator: de organisatie die de Tickets uitgeeft.

Partijen: GP Ticket en de Klant.

Aankoopprijs: het totaal van a) de Ticketprijs, b) de Boekingskosten en c) de Verzendkosten.

Race: een onderdeel van een auto- of motorsportevenement dat op een bepaalde dag gepland is.

Koeriersbedrijf: een gerenommeerde pakkettenbezorgdienst (bijvoorbeeld UPS, DHL) die door GP Ticket wordt ingeschakeld om de Tickets af te leveren bij de Klant.

Bestelling: het correct ingevulde bestelformulier dat door de Klant naar GP Ticket wordt verzonden via deze website, per fax of per gewone post.

Ticketprijs: de prijs van één Ticket zoals vermeld in het ticketoverzicht. De Ticketprijs is een brutobedrag inclusief de verplichte omzetbelasting in het land waar het evenement plaatsvindt (bijvoorbeeld BTW in Nederland en België), de winstmarge van GP Ticket en andere kosten in samenhang met de aankoop van het Ticket. Vanwege de bovenvermelde redenen en het feit dat GP Ticket de Tickets via verschillende bronnen inkoopt, kan de Ticketprijs afwijken van de nominale prijs die op het Ticket is afgedrukt.

Ticketvoucher: een document dat door GP Ticket aan de Klant wordt toegezonden en dat de Klant het recht geeft om een of meer Tickets op te halen bij het aangewezen ticketafhaalpunt.

3.    Bestelling en Verkoopovereenkomst

1. Onmiddellijk na ontvangst van een Bestelling verzendt GP Ticket een schriftelijke ontvangstbevestiging (hierna: Bevestiging) van de door de Klant geplaatste Bestelling. De Bevestiging bevat een overzicht van de items van de Bestelling plus instructies voor de betaling (hierna: Betaalinstructies), afhankelijk van de betaalwijze voor de Aankoopprijs die de Klant heeft geselecteerd in het elektronische bestelformulier van deze website of op het papieren bestelformulier.

2. De overeenkomst tussen de Partijen voor de verkoop en aankoop van een Ticket (hierna: Verkoopovereenkomst) geldt als gesloten zodra de Klant de Bevestiging ontvangt. Indien de Klant de Bevestiging niet binnen 48 uur na plaatsing van de Bestelling ontvangt, is de aanbieding van de Klant niet langer bindend.  De Verkoopovereenkomst wordt geacht uitgevoerd te zijn zodra a) het Koeriersbedrijf bevestigt dat de Tickets op het in het bestelformulier vermelde adres zijn afgeleverd en in ontvangst genomen door de Klant of door een bevoegd persoon die handelt namens de Klant, of b) GP Ticket per e-mail een ticketvoucher naar de Klant verzendt. Het gesloten contract is een schriftelijk contract. De sluiting van het schriftelijke contract wordt ondersteund door de elektronisch opgeslagen gegevens van de transactie zoals ingevoerd door de Klant, die door GP Ticket wordt bijgehouden binnen de termijnen die zijn gespecificeerd in de respectievelijke wetgeving inzake boekhouding en belastingen. Gegevens getypt door de klant, gegevens opgeslagen over de ticketvolgorde in het systeem van GP Ticket, de schriftelijke bevestiging zoals beschreven in 3.1., Andere gegevens van de transactie (bijvoorbeeld bankbevestiging) en de huidige Algemene voorwaarden vormen samen het geschreven contract.

3. De Klant accepteert dat GP Ticket niet kan voldoen aan verzoeken ten aanzien van specifieke zitplaatsen, aangezien de verdeling van de zitplaatsen door de Organisator wordt bepaald. De Klant stemt ermee in dat de Organisator het recht heeft de locatie van tribunes en open gebieden naar eigen goeddunken aan te passen.

4. Indien de bestelde Tickets in de tussentijd uitverkocht raken, stelt GP Ticket de Klant schriftelijk (via het door de Klant op het bestelformulier vermelde e-mailadres) op de hoogte van een nieuwe aanbieding voor beschikbare Tickets in dezelfde prijscategorie of, indien deze niet beschikbaar zijn, in een andere prijscategorie (hierna: Nieuwe aanbieding). Indien de Klant akkoord gaat met de Nieuwe aanbieding, wordt de Verkoopovereenkomst geacht met wederzijds goedvinden van de Partijen dienovereenkomstig te zijn aangepast. De Klant stemt ermee in deze alternatieve Tickets, overeenkomend met de Nieuwe aanbieding, te aanvaarden als rechtmatige vervulling van de contractuele verplichtingen van GP Ticket.

5. Indien GP Ticket niet in staat is de bestelde Tickets (of alternatieve Tickets zoals bedoeld in Artikel 3.4) te leveren, zal GP Ticket de Klant schriftelijk (via het door de Klant in het bestelformulier vermelde e-mailadres) informeren over het niet kunnen uitvoeren van de Verkoopovereenkomst.

6. Indien de Klant de Aankoopprijs aan GP Ticket voldoet ná de in Artikel 6.2 vermelde annuleringstermijn, wordt dit opgevat als een nieuwe Bestelling en verplicht GP Ticket zich om de aanvaarding van deze nieuwe Bestelling binnen 2 werkdagen te bevestigen aan de Klant. Indien deze Bevestiging uitblijft, wordt er geen nieuwe Verkoopovereenkomst aangegaan en zal GP Ticket de Aankoopprijs binnen 30 dagen aan de Klant restitueren.    

4.    Prijzen en betaling

1. GP Ticket behoudt zich het recht voor om op gezette tijden de Ticketprijzen aan te passen. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de prijzen van Tickets die al besteld en betaald zijn. De Aankoopprijs van een Ticket wordt gegarandeerd vanaf het moment dat de Aankoopprijs volledig is betaald.

2. De Klant kan de Aankoopprijs betalen met een creditcard of een bankoverschrijving in overeenstemming met de desbetreffende Betaalinstructies. Bankkosten in samenhang met betaling van de Aankoopprijs middels een bankoverschrijving komen voor rekening van de Klant. De Klant is verplicht de Aankoopprijs te voldoen binnen 3 dagen na ontvangst van de Bevestiging (in het geval van een bankoverschrijving geldt dat de overschrijving binnen deze termijn gestart moet zijn).

3. GP Ticket gebruikt voor betaling per creditcard het veiligste systeem dat momenteel beschikbaar is, zoals onder het kopje "Beveiliging" op deze website wordt uiteengezet.

5.    Levering van de Tickets

1. De Tickets worden door het Koeriersbedrijf afgeleverd op het adres dat door de Klant is vermeld op de Bestelling. De Tickets worden 7 tot 14 dagen voorafgaand aan de Race op het bezorgadres afgeleverd, afhankelijk van de datum waarop de Tickets door de Organisator worden afgedrukt en aan GP Ticket beschikbaar worden gesteld. Wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie, worden alle Klanten telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld. De Klant dient GP Ticket onmiddellijk per E-mail op de hoogte te stellen indien de Tickets op de 7e dag voorafgaand aan de Race nog niet afgeleverd of ontvangen zijn.

Indien de Bestelling minder dan 30 dagen vóór de Race door de Klant is geplaatst, kan GP Ticket de Tickets 1-7 dagen voorafgaand aan de Race afleveren. GP Ticket zal echter naar beste vermogen proberen om de Tickets waar mogelijk 7 tot 14 dagen voorafgaand aan de Race af te leveren.

Indien de Tickets door onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden afgeleverd op het door de Klant opgegeven adres (bijvoorbeeld doordat de Organisator of de toeleverancier van GP Ticket de Tickets niet tijdig aanlevert), zorgt GP Ticket dat de Klant de Tickets op het circuit kan afhalen bij het door de Organisator aangewezen ticketafhaalpunt. GP Ticket zal de Klant hierover per e-mail informeren en een Ticketvoucher opsturen. In dit geval zal GP Ticket uiterlijk 30 dagen na de datum van de race de Verzendkosten aan de Klant terugbetalen.

Voor bepaalde races aanvaardt GP Ticket alleen Bestellingen onder de voorwaarde dat de Tickets niet worden verzonden naar een door de Klant opgegeven adres, maar moeten worden afgehaald op het door de Organisator aangewezen ticketafhaalpunt. Indien de Tickets voor een bepaalde race niet toegezonden kunnen worden, wordt dit nadrukkelijk vermeld op de website van GP Ticket (boven de lijst van de desbetreffende Tickets) en op de per e-mail verzonden bevestiging van de Bestelling. De Ticketvoucher wordt 3 tot 7 dagen vóór de race per e-mail naar de Klant toegezonden, samen met instructies voor het afhalen van de Tickets op het circuit.

2. Op basis van de overeenkomsten tussen GP Ticket en het Koeriersbedrijf zijn de algemene voorwaarden van het Koeriersbedrijf, met inbegrip van de algemene verzekeringsvoorwaarden, van toepassing op de levering van de Tickets.

3. Het risico van verlies of beschadiging van de Tickets gaat over van GP Ticket naar de Klant op het moment dat de Tickets op het in de Bestelling vermelde adres worden afgeleverd en door de Klant of diens bevoegde vertegenwoordiger in ontvangst worden genomen. Door het ontvangstbewijs te ondertekenen bevestigt de Klant of diens bevoegde vertegenwoordiger dat de Tickets in overeenstemming met de Verkoopovereenkomst zijn overhandigd.

4. In de Verzendkosten is inbegrepen de premie voor de basisverzekering die door het Koeriersbedrijf in rekening wordt gebracht op basis van zijn algemene verzekeringsvoorwaarden. Indien de Tickets verloren zouden gaan, wordt de schadevergoeding die op basis van de algemene verzekeringsvoorwaarden van het Koeriersbedrijf aan GP Ticket wordt uitgekeerd (hierna: Schadevergoeding), binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van deze Schadevergoeding in zijn geheel door GP Ticket uitgekeerd aan de Klant.

6.    Annulering

1. De Klant heeft het recht de Bestelling te annuleren binnen 2 uur na ontvangst van de Bestelling door GP Ticket. Als annuleringsdatum geldt het tijdstip waarop GP Ticket de E-mail van de Klant ontvangt waarmee de Bestelling wordt geannuleerd.

Indien de annulering wordt ontvangen binnen de in het bovenstaande Artikel 6.1 vermelde annuleringstermijn, zal GP Ticket de annulering schriftelijk bevestigen en, indien de Aankoopprijs al is voldaan, de Ticketprijs en de Verzendkosten binnen 30 kalenderdagen na de annulering terugbetalen aan de Klant. Indien de annulering ná de gestelde termijn wordt ontvangen, zal GP Ticket de Klant informeren over de afwijzing van de annulering, waarbij (indien van toepassing) het exacte tijdstip wordt vermeld waarop de Tickets aan het Koeriersbedrijf zijn overhandigd, alsmede de verwachte leveringsdatum van de Tickets.

GP Ticket accepteert geen annuleringen van de Bestelling en doet geen restituties indien de Klant de annulering van de Bestelling uitvoert in strijd met de bepalingen in dit Artikel.

2. Indien de Aankoopprijs niet op de bankrekening van GP Ticket is bijgeschreven op de 8e dag na de datum waarop de Verkoopovereenkomst is gesloten, wordt de Verkoopovereenkomst automatisch door GP Ticket geannuleerd. 

3. Indien een evenement of een Race door de Organisator om welke reden dan ook wordt geannuleerd, restitueert GP Ticket de Ticketprijs voor het geannuleerde evenement of de geannuleerde Race aan de Klant binnen 30 kalenderdagen nadat het betreffende bedrag is ontvangen van de Organisator of het boekingsbureau. De Klant accepteert dat GP Ticket de Boekingskosten niet restitueert en dat de Verzendkosten niet worden gerestitueerd indien de Tickets al aan het Koeriersbedrijf zijn overhandigd. Indien een evenement of Race wordt verplaatst naar een andere datum, zijn de reeds betaalde Tickets geldig voor de nieuwe datum die door de Organisator is vastgesteld.

4. Indien de Klant niet akkoord gaat met een Nieuwe aanbieding zoals bedoeld in Artikel 3.4 en GP Ticket niet in staat is de Verkoopovereenkomst uit te voeren, zal GP Ticket de volledige Aankoopprijs binnen 30 kalenderdagen aan de Klant restitueren.

7.    Garanties en aansprakelijkheid

1. GP Ticket garandeert dat de door de Organisator uitgegeven Tickets aan de Klant worden geleverd in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen in de Verkoopovereenkomst. Indien de Tickets niet naar de Klant worden toegezonden (zie 5.1), garandeert GP Ticket dat de Klant de Tickets kan afhalen door de Ticketvoucher te tonen op de locatie en het tijdstip zoals vermeld in de e-mail die de Klant van GP Ticket ontvangt.

2. GP Ticket de volledige Aankoopprijs binnen 30 kalenderdagen aan de Klant restitueren, indien Organisator of het boekingsbureau dat aansprakelijk is voor de ongeldigheid of onwettigheid de Tickets.

3. Ten aanzien van Artikel 3.3 wijst GP Ticket elke aansprakelijkheid van de hand voor het voldoen aan verzoeken van de Klant om specifieke zitplaatsen of voor wijzigingen die door de Organisator worden aangebracht in de locatie van tribunes en open gebieden.

4. De Klant is zich ervan bewust en accepteert dat Races gevaarlijk kunnen zijn en kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen. De Klant verklaart dat hij of zij het evenement of de Races op eigen verantwoordelijkheid bezoekt en dat hij of zij zich zal houden aan de bepalingen en voorwaarden voor toelating zoals gepubliceerd door de Organisator van het evenement.

5. De informatie op de website van GP Ticket is met de grootste zorg samengesteld. Het is niet mogelijk de juistheid en correctheid te controleren van kaarten en plattegronden, de locaties van tribunes en open gebieden alsmede de foto's, video's en beoordelingen die op de website zijn geplaatst. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen er fouten of omissies voorkomen op de website. Door gebruik te maken van deze website verklaart de Klant dat het zijn of haar eigen verantwoordelijkheid is om de juistheid van alle gegevens en informatie op de website te verifiëren. GP Ticket wijst elke claim af die samenhangt met incorrecte informatie op de website.

8.    Bescherming van persoonlijke informatie, machtiging

1. In zijn hoedanigheid als informatieverwerker garandeert GP Ticket dat de gegevens van de Klant worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving inzake informatieverwerking en gegevensbescherming. Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden in het Privacyreglement op deze website.

2. Door via deze website Tickets te bestellen meldt de Klant zich automatisch aan voor de elektronische nieuwsbrief die regelmatig per e-mail aan Klanten wordt toegezonden. De Klant machtigt GP Ticket bij deze om de nieuwsbrief en ander promotiemateriaal toe te sturen, totdat de Klant deze machtiging door middel van een E-mail intrekt.

9.    Geschillen en geldend recht

1. Op alle geschillen die samenhangen met het gebruik van deze website en/of de verkoop en aankoop van Tickets is het Hongaars recht van toepassing.

2. Bij inbreuk op deze Algemene voorwaarden heeft GP Ticket Ltd het recht om het gebruik van de website door de Klant te beperken, de Bestelling te annuleren en/of de noodzakelijk geachte juridische stappen te ondernemen.

3. De Engelse tekst van deze Algemene voorwaarden is vertaald in andere talen. In het geval van inconsistenties of tegenstrijdigheden tussen de Engelstalige versie en een andere versie (behalve de Hongaarse versie) van deze Algemene voorwaarden, geldt de Engelstalige versie. Ten aanzien van de wettelijke relatie tussen Hongaarse Klanten en GP Ticket geldt te allen tijde de Hongaarse tekst.

10. Wijziging van de Algemene voorwaarden

1. GP Ticket Ltd behoudt zich het recht voor om op gezette tijden de Algemene voorwaarden aan te passen. Op elke Bestelling is de versie van de Algemene voorwaarden van toepassing die op deze website beschikbaar is op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst.