MyGPTicket.com

OW

Ogólne Warunki

(zwane dalej „OW") GP Ticket Ltd. dotyczące sprzedaży i zakupu biletów wstępu na imprezy sportów motorowych

1.     Postanowienia ogólne

1. OW stanowią integralną część każdej umowy kupna-sprzedaży zawartej między GP Ticket Ltd (zwanej dalej GP Ticket) i korzystającym z niniejszej strony internetowej (www.MyGPTicket.com lub którejkolwiek z jej wersji krajowych) Klientem.   

2. Wysyłając Zamówienie na Bilety, Klient zgadza się być związanym niniejszymi OW, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie. Przyjmuje się ponadto, iż wchodząc na imprezę sportów motorowych, Klienci potwierdzają fakt akceptacji i zrozumienia wszystkich warunków wejścia na taką imprezę jako wiążących w odniesieniu do siebie (podsumowanie warunków zwykle znajduje się na właściwym Bilecie), jak również uznają wszelkie określone przez Organizatora takiej imprezy postanowienia dotyczące obowiązków, zakresów odpowiedzialności i powiązanych elementów ryzyka.

2.     Definicje

Koszt Dostawy (lub Cena wysyłki) oznacza równowartość dostarczenia wszystkich Biletów zamówionych przez Klienta w jednym Zamówieniu na Bilety a) na ten sam Wyścig oraz b) na ten sam adres i c) jednocześnie. Koszt dostawy został określony we właściwym zamieszczonym na niniejszej stronie internetowej Cenniku Biletów.

Klient oznacza nabywcę jednego lub więcej biletów (dalej: „Biletu" lub „Biletów"), który złożył Zamówienie na Bilety za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz uregulował Cenę Zakupu.

E-mail oznacza list elektroniczny wysłany przez Klienta na następujący adres GP Ticket: info@mygpticket.com (lub wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza na podstronie „Skontaktuj się z nami" niniejszej strony internetowej).

GP Ticket oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na Węgrzech (numer rejestracyjny w Miejskim Sądzie Rejestrowym, Budapeszt Cg:01-09-889249; adres:1051 Budapest, Sas utca 11/III/8a; numer identyfikacji podatkowej:  HU14107612), prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży Biletów wstępu na imprezy sportów motorowych we współpracy z Organizatorami takich imprez i innymi agencjami rezerwacji.

Opłata Manipulacyjna oznacza 5-15% (jednak co najmniej 10€/ 15$) Ceny Biletów pobieranej przez GP Ticket na pokrycie kosztów administracyjnych poniesionych w związku z przetwarzaniem Zamówienia na Bilety.

Organizator oznacza wystawcę Biletów.

Strony oznaczają GP Ticket i Klienta łącznie.

Cena Zakupu oznacza sumę i) Ceny Biletów b) Opłaty Manipulacyjnej oraz c) Kosztu Dostawy.

Wyścig oznacza zaplanowaną na dany dzień część imprezy sportów motorowych.

Przedsiębiorstwo spedycyjne oznacza renomowane przedsiębiorstwo zajmujące się dostarczaniem paczek (UPS, DHL etc.) zaangażowane przez GP Ticket w celu dostarczenia Biletów do Klientów.

Zamówienie na Bilety oznacza Formularz Zamówienia na Bilety poprawnie wypełniony i wysłany przez Klienta do GP Ticket za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub telefaksu bądź drogą pocztową.

Cena Biletu oznacza cenę 1 Biletu określoną w Cenniku Biletów. Cena Biletu stanowi cenę brutto i obejmuje przepisowy podatek od sprzedaży obowiązujący w państwie, w którym zaplanowano imprezę (np. podatek VAT na Węgrzech), marżę zysku GP Ticket oraz inne koszty związane z nabyciem Biletu. Ze względu na przedstawione powyżej powody, jak również na to, że GP Ticket nabywa Bilety ze zróżnicowanych źródeł, Cena Biletu może różnić się od podanej na Bilecie.

Voucher na Bilety - Dokument wysyłany Klientowi przez GP Ticket, uprawniający Klienta do odbioru Biletu lub Biletów w wyznaczonym punkcie odbioru biletów.

3. Zamówienie na Bilety, Umowa Kupna-Sprzedaży

1. Bezzwłocznie po otrzymaniu Zamówienia na Bilety GP Ticket przesyła pisemne potwierdzenie (zwane dalej „Potwierdzeniem") otrzymania złożonego przez Klienta Zamówienia na Bilety. Potwierdzenie zawiera podsumowanie elementów Zamówienia na Bilety oraz instrukcję dokonania płatności według metody płatności Ceny Zakupu podanej przez Klienta w elektronicznym Formularzu Zamówienia na niniejszej stronie internetowej lub w papierowej wersji Formularza Zamówienia (zwaną dalej „Instrukcją Płatności").

2. Umowa w sprawie kupna/sprzedaży Biletu między Stronami (zwana dalej „UK-S") uważana jest za zawartą w momencie dotarcia Potwierdzenia do Klienta. Jeśli Potwierdzenie nie dotrze do Klienta najpóźniej po upływie 48 godzin od złożenia zamówienia, oferta Klienta przestanie być wiążąca. UK-S uważana jest za wykonaną, gdy a) Przedsiębiorstwo Spedycyjne potwierdzi dostawę i przejęcie Biletu(-ów) przez Klienta lub osobę upoważnioną należycie występującą w imieniu Klienta pod adresem określonym w formularzu Zamówienia lub b) GP Ticket wyśle Klientowi Voucher na Bilety. Zawarta umowa jest pisemną umową. Zawarcie pisemnej umowy potwierdzają zapisane elektronicznie dane transakcji wprowadzone przez Klienta, które są przechowywane w pliku przez GP Ticket w terminach określonych w odpowiednich ustawach o rachunkowości i opodatkowaniu. Dane wpisane przez Klienta, dane przechowywane o Zamówieniu biletu w systemie Biletu GP, pisemne Potwierdzenie jak wyszczególniono w punkcie 3.1., Inne dane transakcji (np. Potwierdzenie bankowe) oraz obecne Ogólne Warunki razem tworzą pisemną umowę.

3. Klient akceptuje to, że GP Ticket nie jest w stanie spełnić jakichkolwiek życzeń dotyczących miejsc, ponieważ rozdziałem miejsc zajmuje się Organizator. Klient akceptuje to, że Organizator może według własnego uznania zmieniać lokalizację trybun i obszarów ogólnodostępnych.

4. Jeżeli zamówione Bilety zostaną wyprzedane, GP Ticket przekaże Klientowi pisemne powiadomienie (na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia) o swojej nowej ofercie, wskazując dostępny(-e) Bilet(-y) takiej samej kategorii cenowej lub, w braku takiej kategorii, innej kategorii cenowej (oferta taka zwana będzie dalej „Nową Ofertą"). Jeżeli Klient zaakceptuje Nową Ofertę, UK-S będzie uważana za zmienioną za obopólną zgodą Stron. Klient zobowiązuje się do przyjęcia Biletów zastępczych zgodnych z Nową Ofertą i uznania ich dostarczenia za należyte wykonanie zobowiązań umownych GP Ticket.

5. Jeżeli GP Ticket nie będzie w stanie dostarczyć Biletów lub Biletów zastępczych zgodnie z punktem 3.4, przekaże Klientowi pisemne powiadomienie (na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia) o niewykonaniu UK-S.

6. Jeżeli Klient zapłaci GP Ticket Cenę Zakupu po dacie unieważnienia umowy określonej w punkcie 6.2, fakt taki zostanie uznany za złożenie nowego Zamówienia na Bilety, zaś GP Ticket zobowiąże się do powiadomienia Klienta o jego akceptacji w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku takiego Potwierdzenia UK-S nie zostanie zawarta, zaś GP Ticket zwróci Klientowi Cenę Zakupu w ciągu 30 dni.    

4. Ceny i płatności

1. GP Ticket zastrzega sobie prawo do każdoczesnej zmiany Cen Biletów. Zmiany nie będą wpływać na ceny Biletów już zamówionych i opłaconych. Cena Zakupu Biletu zostaje zagwarantowana w momencie zapłaty Ceny Zakupu w całości. 

2. Klient jest uprawniony do zapłaty Ceny Zakupu kartą kredytową lub przelewem bankowym zgodnie z właściwą Instrukcją Płatności. Koszty bankowe powstałe w związku z zapłatą Ceny Zakupu przelewem bankowym ponosi Klient. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny Zakupu w terminie 3 dni od otrzymania Potwierdzenia (w przypadku przelewu bankowego oznacza to, że realizacja przelewu rozpocznie się przed upływem takiego terminu).

3. GP Ticket zapewnia najbezpieczniejszą z dostępnych obecnie metod płatności kartą kredytową, która opisana została na podstronie „Bezpieczeństwo" niniejszej strony internetowej.

5. Dostawa Biletów

1. Bilety dostarczone zostaną przez Przedsiębiorstwo Spedycyjne na adres określony przez Klienta w Zamówieniu na Bilety. Bilety dostarczane są na adres dostawy na 7-14 dni przed Wyścigiem w zależności tego, kiedy Bilety zostaną wydrukowane i doręczone GP Ticket przez Organizatora. Wszyscy Klienci będą powiadamiani telefonicznie lub pocztą elektroniczną, jeżeli wystąpią jakiekolwiek wyjątki. Klient bezzwłocznie powiadomi GP Ticket pocztą elektroniczną, jeżeli Bilety nie zostaną odebrane na 7 dni przed Wyścigiem.

W przypadku gdy Zamówienie na Bilety zostanie złożone przez Klienta na mniej niż 30 dni przed Wyścigiem, GP Ticket dostarczy Bilety na adres dostawy tylko w okresie od 1 do 7 dni przed Wyścigiem. GP Ticket dołoży jednak wszelkich starań, aby dostarczyć bilety w okresie od 7 do 14 dni przed Wyścigiem, jeżeli będzie to możliwe.

W przypadku gdy Bilety nie będą mogły zostać dostarczone na adres przekazany przez Klienta z powodu wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (np. jeżeli Organizator lub GP Ticket nie wyślą Biletów terminowo), GP Ticket zorganizuje dla Klienta możliwość odbioru Biletów na torze w wyznaczonym punkcie odbioru biletów, o którym poinformuje Organizator i o którym GP Ticket poinformuje klienta e-mailem, a ponadto GP Ticket wyśle Voucher na Bilety. GP Ticket zapewni zwrot Kosztu Dostawy w ciągu 30 dni od wyścigu.

W przypadku niektórych wyścigów GP Ticket przyjmuje Zamówienia na Bilety pod warunkiem że bilety nie zostaną dostarczone na adres przekazany przez Klienta. Zamiast tego bilety muszą wówczas zostać odebrane w wyznaczonym punkcie odbioru biletów, o którym poinformuje Organizator. W przypadku gdy na określony wyścig bilety nie będą dostarczane, GP Ticket zamieści informację o tym w swojej witrynie internetowej (nad właściwą listą biletów) oraz w wysyłanym e-mailem potwierdzeniu biletu. Voucher na Bilety oraz instrukcje dotyczące odbioru biletów (tj. tego, jak należy odebrać bilet na torze) wysyłane są Klientowi e-mailem na 3-7 dni przed wyścigiem.

2. Zgodnie z umowami zawartymi przez GP Ticket i Przedsiębiorstwo Spedycyjne w odniesieniu do dostawy Biletów obowiązywać będą Ogólne Warunki Przedsiębiorstwa Spedycyjnego, w tym jego ogólne warunki ubezpieczenia.

3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Biletów zostanie przeniesione z GP Ticket na Klienta w momencie dostarczenia Biletów na adres podany w Zamówieniu na Bilety i przyjęcia ich przez Klienta lub jego należycie upoważnionego przedstawiciela. Poprzez podpisanie świadectwa przyjęcia Klient lub jego należycie upoważniony przedstawiciel potwierdza przyjęcie Biletów zgodnie z UK-S.

4. Koszt Dostawy zawiera podstawowe składki ubezpieczeniowe oferowane i pobierane przez Przedsiębiorstwo Spedycyjne zgodnie z jego ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W przypadku utraty Biletów odszkodowanie wypłacone GP Ticket przez Przedsiębiorstwo Spedycyjne zgodnie z jego ogólnymi warunkami ubezpieczenia (zwane dalej „Odszkodowaniem") zostanie w całości przekazane Klientowi przez GP Ticket w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania takiego Odszkodowania.

6. Unieważnienie

1. Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia na Bilety w ciągu 2 godzin od jego otrzymania przez GP Ticket. Za datę unieważnienia uważana będzie godzina otrzymania przez GP Ticket e-maila od Klienta z unieważnieniem Zamówienia na Bilety.

Jeżeli unieważnienie dotrze w terminie określonym w punkcie 6.1. powyżej, GP Ticket potwierdzi uznanie takiego unieważnienia w formie pisemnej i zwróci Klientowi Cenę Biletu oraz Koszt Dostawy w ciągu 30 dni kalendarzowych od unieważnienia, pod warunkiem że Cena Zakupu zostanie wcześniej uregulowana. W przypadku spóźnienia GP Ticket powiadomi Klienta o odmowie unieważnienia, a także, jeżeli będzie to właściwe, dla informacji Klienta poda dokładną godzinę przyjęcia właściwych Biletów przez Przedsiębiorstwo Spedycyjne celem dostawy, jak również oczekiwaną datę dostawy Biletów.

GP Ticket nie zaakceptuje unieważnienia Zamówienia na Bilety i nie zwróci żadnych kwot, jeżeli Klient zainicjuje unieważnienie Zamówienia na Bilety w sposób inny niż dozwolony na mocy niniejszej Klauzuli.

2. Z powodu unieważnienia przez GP Ticket UK-S zostanie automatycznie unieważniona 8. dnia po dniu zawarcia, jeżeli Cena Zakupu nie dotrze na rachunek bankowy GP Ticket do takiego dnia. 

3. W przypadku gdy impreza lub Wyścig zostaną odwołane przez Organizatora z jakiegokolwiek powodu  GP Ticket zwróci Klientowi Cenę Biletu na odwołaną imprezę lub odwołany Wyścig w ciągu 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu takiej kwoty od Organizatora lub partnerskiej agencji rezerwacji. Klient akceptuje to, że GP Ticket nie zwróci ani Opłaty Manipulacyjnej, ani, jeżeli Bilety zostaną odebrane celem dostawy przez Przedsiębiorstwo Spedycyjne, Kosztu Dostawy. Jeżeli impreza lub Wyścig zostaną przełożone, już opłacone Bilety będą honorowane w zaproponowanym przez Organizatora dniu organizacji właściwej przełożonej imprezy lub właściwego przełożonego Wyścigu.

4. W przypadku gdy Klient nie zaakceptuje Nowej Oferty zgodnie z punktem 3.4., zaś GP Ticket nie będzie w stanie wykonać UK-S, GP Ticket zwróci Klientowi pełną Cenę Zakupu w ciągu 30 dni kalendarzowych.

7. Gwarancje i odpowiedzialność

1. GP Ticket gwarantuje, że Bilety wydawane przez Organizatora będą dostarczane do Klienta zgodnie z warunkami UK-S. Na wypadek gdyby Bilety nie zostały dostarczone Klientowi (patrz: 5.1), GP Ticket gwarantuje, że Klient będzie mógł odebrać Bilety po okazaniu Vouchera na Bilety w miejscu i o czasie podanym w e-mailu wysłanym do Klienta przez GP Ticket.

2. Odpowiedzialność GP Ticket za nieważność Biletów lub ich niezgodność z prawem ogranicza się do zapłaty na rzecz Klienta kwoty odszkodowania otrzymanego od Organizatora lub partnerskiej agencji rezerwacji odpowiedzialnej za taką nieważność lub niezgodność z prawem.

3. W odniesieniu do Klauzul 3.3 GP Ticket wyłącza wszelką odpowiedzialność za spełnienie jakichkolwiek próśb Klienta dotyczących miejsc lub zmian lokalizacji trybun lub obszarów ogólnodostępnych przez Organizatora.

4. Klient jest świadom i uznaje, że Wyścigi mogą stać się niebezpieczne, a także mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia osobistego. Klient oświadcza, że będzie uczestniczyć w imprezie/Wyścigach na własną odpowiedzialność, jak również że będzie zachowywać się zgodnie z publikowanymi przez Organizatora imprezy warunkami uczestnictwa.

5. Informacje podane na stronie internetowej GP Ticket zostały skompilowane z zachowaniem najwyższej staranności. Weryfikacja adekwatności map, map okrążeń, lokalizacji trybun i obszarów ogólnodostępnych, jak również ilustracji, nagrań wideo i ocen załadowanych do niniejszego systemu nie jest możliwa. Mimo to na stronie mogą występować błędy lub pominięcia. Korzystając z niniejszej strony internetowej, Klient uznaje, że to na nim spoczywa odpowiedzialność za zweryfikowanie wszelkich znajdujących się na niej danych lub informacji. GP Ticket wyklucza odpowiedzialność za wszelkie roszczenia wynikające z niewłaściwości informacji zamieszczonych na swojej stronie internetowej.

8. Ochrona danych osobowych, zezwolenia

1. GP Ticket jako podmiot przetwarzający dane gwarantuje, że przetwarzanie danych Klienta będzie przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych. Szczegółowe informacje dostępne są pod nagłówkiem „Prywatność" na niniejszej stronie internetowej.

2. Poprzez zamówienie Biletów na niniejszej stronie internetowej Klient automatycznie zostaje abonentem elektronicznego biuletynu regularnie rozsyłanego Klientom pocztą elektroniczną. Klient niniejszym zezwala GP Ticket na wysyłanie takiego biuletynu i innych materiałów promocyjnych do momentu odwołania takiego zezwolenia poprzez przesłanie stosownego e-maila.

9. Spory i prawo właściwe

1. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z korzystaniem z niniejszej strony internetowej oraz sprzedażą Biletów obowiązywać będzie prawo węgierskie. 

2. W przypadku naruszenia niniejszych OW GP Ticket Ltd będzie uprawniona do ograniczenia Klientowi możliwości korzystania z niniejszej strony internetowej, unieważnienia Zamówienia na Bilety, a także podjęcia wymaganych kroków prawnych.

3. Tekst angielski niniejszych OW został przetłumaczony na inne języki. W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją angielską i innymi wersjami językowymi (z wyjątkiem wersji węgierskiej) niniejszych OW wersja angielska będzie mieć pierwszeństwo. W odniesieniu do stosunków prawnych między Klientami węgierskimi a GP Ticket obowiązywać będzie tekst węgierski.

10. Poprawka OW

1. GP Ticket zastrzega sobie prawo do każdoczesnej zmiany OW. W odniesieniu do każdego Zamówienia na Bilety obowiązuje wersja opublikowana w na niniejszej stronie internetowej w momencie składania takiego Zamówienia na Bilety.